Selasa, 18 Desember 2012

Tulodho Pangandikan Pasrahing Temanten


Tuladha Pangandikan Pasrahing Temanten

Bismilahirrohmanirrohim                                              
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alkhamdulillah ................... Mugi tinebihna saking tulak-sarik sarta bebenduning pangeran ingkang maha agung, jalaran kuloakumowantun ngadeg wonten ngajeng tuwin iring handika , sarta nggempil kamardikan pangandikan handika sami, kang datan nyuwun idi palilah langkung rumiyin.
Nun-injih mradapa awit saking keparengipun bapa ingkang hamangku gati, diri pribadi kula ingkang kapitedhan sinaraya ngaturaken menggah gatining pisowan kula sagotrah, namung sakderengipun kula ngaturaken gatining sowan kula, sumangga handika sami kula derekaen hangaturaken puji pangalembana panyuwun miwah panuwun wonten ngarsa dalem Alloh, ingkang tansah paring Rohmat, Hidayah, sarta Inayah-ipun, sahingga kepareng mbabar daya pangaribawa ingkang agung tumanduk dateng kita sami, kacihna ing ri-kalenggahan punika, kita taksih dipun keparengaken kempal manunggal, bandhol krompol ing papapn mriki, sami wawan pangandikan kaliyan para pepundhen dalah kadang mitra waruju kanthi  kebak ing raos kabingahan .
Nun-injih pramila kepareng matur :
Wonten ngarsanipun Panjenengan para Pepunden, para pinisepuh, ingkang Hanggung mestuti dateng pepoyaning kautaman, ingkang pantes pinundhi.
Panjenenganipun Para purnokarya saklebeting praja, ingkang satuhu pantes nampi pakurmatan saking para kawula dasih, ingkang satuhu dahat kinabekten.
Panjenenganipun para pangemban - pangembating praja, saha para priyogung  ingkang sampun pana-ing pamawas tuwin lebda ing pitutur sarta luhuring budi, ingkang dahat kinurmatan.
Panjenenganipun Psra pangarsaning agami poro alim-ulama ingkang rinten pantaran ratri tansah sumanding kitabing wahyu Illahi pinangka keblating panembah jati, ingkang sinudarsana.

·         Sepisan Panjenenganipun Bapa .....  nyuwun idi palilah nderek silaturochim wonten keluwarga ageng Bapa..... kanthi pangajab supados anggen kita kekadangan tansaya raket.
·         Kaping kalih Panjenenganipun Bapa..... hangaturaken sungkem pangabekti, mugi katur wonten ngarsa handika para Pepunden, para pinisepuh, tuwin ingkang sesepuh.
·         Kaping tiga Panjenenganipun Bapa..... ngaturaken salam taklim mugi katir dateng poro kadang werdha mudha, kanthi atur Assalamu’alaikum waroh matullohi wabarokatuh.
·         Panjenenganipun Bapa ..... ing dinten kang wus kawuri, sampun kanthi sembada minangkani pamundutipun Bapa.....ngijabaken (malakramakaken) putro pinanganten sarimbit kanthi satata agami islam, nuninjih awit saking tambahing donga pangestu  jengandika sami, ijab kobul saged tumindak kanthi rancak tebih nir-ing sambikala
·         Rehning wus jangkep setunggal peken laminipun anggennya mangun brayan, pramila ing titi kalodangan minika kepareng kula pasrahaken putra pinanganten sarimbit dumateng Bapa.....Namung rehning putra pinanganten sarimbit dereng nggadahi seserepan babagan sesrawungan wonten madyaning masyarakat agung, pramila kula pasrahaken sumongga anggenipun nggulo-wenthah putra sarimbit, dateng Bapa.....
Lan mbok bilih putra sarimbit samangke kesdu cumondhok wonten gubug kula, sakamat kamat, badhe kula paringi seserepan babagan, gesang bebrayan ing madyanig masyarakat agung.

Panjenenganipun para pangemban - pangembating praja, saha para priyogung  ingkang sampun pana-ing pamawas tuwin lebda ing pitutur sarta luhuring budi. Makaten menggah wigatosing sowan kula sak gotrah wonten ngarsanipun Bapa ….. , namung mbok bilih anggen kula ngaturaken kepanggih kirang wijang, malah kepara lepat, saha tebih saking paugeraning basa jawi kang sayekti adi luhung, karana kiranging seserepan kula babagan  basa lan sastra jawi, saestu kuloanyuwun lumunturing sih  pangapunten saking jengandika sami.
Lan mbok bilih samangke wus wonten pratandha kang cetha, bilih adicara  Asrah tampi ing ri kalenggahan puniki wus pari purno, kula sagotrah tumuli nyuwun pamit, namung gungan kula mugi mugi jengandika sami kersa paring tabahing donga panestu supados lampah kula samangke tansah winantu ing karahayon, tebih saking sambikala.
Wasana pungkasaning atur Wabilahi taufiq wal hidayah  Wasalamu’alaikum Wr Wb.
Nuwun.

1 komentar: