Senin, 03 Desember 2012

Kawruh Babagan Ngadi Sariro lan Ngadi Busono


Kawruh Babagan Ngadi Sarira lan Ngadi Busana
A.  Pengageman
Rehning jeman sakmenika Jamanipun jaman kang wus Moderen, sampun katah tiyang ingkang ngginak-aken ageman cara-cara ingkang mboten treb kaliyan kahanan, malah jepara tiru-tiru pengageming tiyang manca negari ( Turis Asing ) ingkang tebih kaliyan kabudayan jawi ingkang sayekti adiluhung, ( kabudayan jawi menika mboten kok kedah ngagem surjan, beskap, bebet, sinjang, lsp ) namung ingkang dipun tengenaken injih menika babagan ajining diri kang metu saka ageman ingkang dipun agem.
Ageman makaten estunipun saget kaperang  dados kalih (2)
1. Perangan ageman wonten ing swasana          gumbira, kaperang dados 2

 1.      Resepsi lan parepatan agung
 2.  Ageman ing swasana resepsi utawi ing parepatan gung kedah saged nedahaken swasana kang sumringah. ( nggatosaken etika lan sopan santun )
 3.       Rekreasi
 4.   Ageman sarwa sigrak, sandal, sepatu santai, datan ngagem sesatya ( perhiasan )
 5.  Perangan ageman wonten ing swasana sedih.
 6.   Ageman wonten ing swasana sedih kedah ngagem ageman ingkang sarwa kalem, mboten kedah warni cemeng ugi mboten perlu ngagem sesotya ( perhiasan )
 7.     Trap-trapaning Pengageman kejawen.
 8.    Beskap Landung (surjan)
 9.  Pengageman kejawen padintenan (dulu) namung saget dipun agem ing prastawa ingkang mboten resmi, kadosta : Midodareni, siraman, supitan, tanggap warsa, saresehan lsp.
 10.       Beskap kanthi latar sanes cemeng.
 11.   Ageman kejawan jangkep, ngagem  duwung gayaman, dipun agem wonten ing adicara, kadosta : Lamaran, Asrah tampi srah srahan, Ijab.
 12.    Beskap kanthi latar cemeng.
 13.   Ageman kejawen jangkep ngagem duwung ladrang dipun agem wonten ing adicara resmi / resepsi
Pengagem-ipun ingkang Hamengku gati mantu 
(Kakung) Ngagem kejawen jangkep, duwung ladrang, nyamping truntum, sabuk sindur ( manunggaling priya lan wanita )
 ( Ibu ) Ngagem sinjang sami kaliyan ingkang kakung,sabuk sindur, ukel bangun tulak.

Mligi kagem pambiwara ( MC )
Mligi kagem para kadang pambiwara, mboten wonten pathokanipun (ancer 2 ) babagan ageman. Namung sumangga menawi penjenengan, madeg pinangka pambiwara (MC) kaselarasna kaliyan kahanan ingkang bade dumados.

1 komentar: