Senin, 03 Desember 2012

Coro lan urutan ngagem busono kejawen.


Tulodo ngagem busana jawi / Surjan / Beskab
Lan duwung

Cecawis ngagem busana kejawen gagrag ngayojakarta / surjan / beskab / duwung

Ingkang kedah dipun cawisaken.  1. Sinjang kang wus diwiru
  2. Setagen
  3. Sabuk
  4. Epek
  5. Beskab
  6. Duwung
  7. .  Ceneka

Caranipun ngagem sinjang :
Sinjang ingkang sampun dipun wiru, pucuk wiron dipun cepeng asta tengen, tumuli asta kiring nyepeng pucuk sinjang ingkang mboten dipun wiru ( pengasih ) dipun tekuk sekedik supados mboten ketingal sleretipun.
Pengasih dipun ubetaken manengen dumugi pupu tengen sisih wingking, pengasih dipun geret minggah sekedik supados mboten melet.
Puncuk sinjang ingkang wiron dipun ubetaken mangiwa dumugi tengah tengah, sinjang kedah dipun tata supados sinjang ing ngandap ketingal rata ( sami andap inggilipun ) sinjang kedah saged nutupi kemiri. Menawi sampun ketingal rapi, saged dipun sabuki langkung rumiyin si pados mboten jebol.

Caranipun ngagem stagen :
Stagen langkung rumiyin dipun gulung,  tumuli kawiwitan dipun ubetaken saking ngandap minggah saking  tengen mangiwo, menawi sampun kalih ubetan sinjang dipun tekuk mengandap lajeng dipun mawi ubetan  stagen ngantos rampung.

Caranipun ngagem sabuk :
Saksampunipun ngagem stagen rampung tumuli ngagem sabuk, langkung rumiyin dipun gulung, kanthi cara dipun walik lumah kurebe, tumuli kawiwitan dipun ubetaken saking nginggil mangandap ,sakng kiwa manengen kanthi let (jarak) ingkang sami, telas telasan sabuk kedah dawah wonten kiring ngajeng ( dipun kancing mawi peniti )

Caranipuin ngagem epek :
Timang dipun pas-aken ing tengah tengah ( pas wiron sinjang ) wondene lerep dawah sisih kiwa pinangka kancing, menawi epekipun kepanjangen saged dipun tekuk dipun pas-aken kaliyan lerepipun.

Caranipun ngagem Beskab lan selop (Cenela)
Ngagem beskab lan selop  caranipun gampil sanget dados mboten perlu keterangan.

Caranipun ngagem iket :
Legokan iket ing ngajeng kedah pas ing tengah tengah antawisipun imba (alis) utawi kedah setunggal garis kaliyan pucuking grana , ingkang wingking dipun penet supados trep. (rikma ing palarapan sampun ngantos ketingal)

Caranipun ngagem Duwung (keris)
Duwung ingkang pendokipun wonten ukiran wonten sisih njawi, lajeng dipun lebetaken sabuk sab tiga saking nglebet, tumuli dipun dhoyongaken manengen.


1 komentar: