Minggu, 09 Desember 2012

Purwakaning atur


Bismillahirrohmanirrokhim
Asalammu’alaikum Wr.Wb


Puji kelawan Syukur kunjuk ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi awit paringipun Rochmat sarta hidayah dateng kita, sahingga kita tansah saget ngraosaken kesarasan sarta kabingahan sarta umur panjang ingkang miggunani.
Pramila kesinggihan kita menika mapan ing tlatah tanah jawi, langkung  langkung kita ingkang ngakeni bilih tanah jawi mujudaken wutah rah kita, ateges kita hanggadahi satunggaling kewajiban kangge nguri uri kabudayan jawi ingkang sakyekti adiluhung, supados datan kalindes dening kabudayan sanes, langkung langkung kabudayan saking manca negari, sahingga kabudayan kita ingkang sayekti adiluhung menika malah kepara dipun kiwak-aken.
Wonten ing mriki kepareng kula nderek cawe-cawe sanadyan bobot-ipun pindha lebu ingkang miber, namung mugi mugi saget migunani dateng kula pribadi, tangga tepalih, langkung langkung dateng para kadang ingkang kepareng maos seratan menika.
Pramila seratan menika mligi kula tujokaken dateng para muda tuwin para kadang ( pemula ) inkang adreng sinau basa  jawi.
Nun-injih kawruh menika pramila anggen kulo jum-jum saking mapinten pinten sumber, saking buku buku, saking pasrawungan, saking kawontenan, lan saking othak-athik gathuk. Pramila estunipin dereng pantes manawi seratan menika kula aturaken dateng para kadang, pinangka lelandesaning ngudi kawruh babagan basa jawi. Namung karana kadereng saking kahanan ingkang tansaya dangu tansaya ical kabudayan jawi mliginipun basa jawi.
Namung perlu caos pemut dateng para kadang, hambok bilih samangke penjenengan sapun saget, utawi kepara  wasis, sampun kaget menawi dados kengkenan-ipun tiyang katah, jalaran kagunan kabudayan basa jawi jangkep menika, ing titi wekdal menika sampun angel  anggenipun madosi ( langka ).
Para kadang ingkang kinurmatan, sumangga kita sareng sareng ngudi kawruh, mliginipun babagan basa jawi ingkang tansaya surem sunaripun.
Namung semanten purwakanig atur kula mugi mugi sanajan datan wonten bobot-ipun saged migunani dateng pesrawungan kita ing madyaning masyarakat agung.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar