Minggu, 28 Februari 2016

Upacara wiji dadi


Paripurna risang pinanganten sarimbit hanggennya upacara panggih tumuli sumonggo kito pratitisaken upacara wiji dadi.

Risang pinanganten sarimbit sawuanya nindkaken upacara panggih, tumuli mrepegi pasangan kang linambaran pisang raja, tumuli tinapak ing pada asung pralampita bilih ingkang garwa wus pinesti dadi pasanganira, Tumuli kekalihipun hamrepegi bokor kencana kang isi toya wening sarta sekar tri warna sekar mawar, mlati, miwah kanthil. Sarta tigan ayam tembehan.
Ingkang juru sumbaga kanthi trengginas hamundut tigan saking sak lebeting bokor kecana, tumuli kapetegaken dateng palarapanipun pinanganten sarimbit, asung pralampita bilih kekalihipun wus golong gilig arsa mbagun brayan kang sakinah mawadah warohmah.
Paripurno kapetegaken tigan ayam tumuli tinapak ing pada pecah sanalika, pinanganten putri nuli jengku pinda konjem permanem ing batala sarwi sumembah ming kakungira. Arso hamijiki sampyanipun ingkang garwa, asung pralampito hangicali salwiring sukerto kang mapan wonten hanggane ingkang kakung. Satemah hamung hayu hayem lan hangayomi.
Paripurno risang pinanganten sarimbit hanggennya nindakaken upacara wiji dadi, tumuli jumangkah kanti kekanthen asto, pindha datan ginggang sarikma pinarasasra
Tumuju dampar rinengga.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar