Minggu, 28 Februari 2016

Pahargyan prasaja

Wus dumugi titi wanci panggihing pinanganten sarimbit, nuninjih Nimas ayu Mentari Suko Lestari atmajanipun bapa Praja Dewanta, kalian bagus Jaka Murih Basuki atmajanipun bapa Sumarman.

Wus sawega lan samekta tata titi wigati, saha pirantining panggih pramila sumamangga panggihing putra pinanganten tumuli katindakaken.
Awit saking keparengipun ingkang hamengku gati pangihing putra pinaganten samengke kepareng hangagem upacara adat jawi gagrak ngayojokarto hadiningrat, non injih ingkang mujudaken kabudayan luhur ing nuswantara.
Dumateng panjenengaipun juru sumbaga sumangga enggal ka pratitisaken, 

Binarung swaraning gangsa kang munnio hangrangin, ingkang hamababar lancaran bindri, sakala ana ganda arum mebaki sajroning sasana pawiwahan, nulya kawistara cumlorot ana teja hangenguwung mawa praba tuhu pinika tejaning risang pinangantem sarimbit, ingkang mijil saking panti busana gya kinanthi manjing damparing kanarendran
Dasar hanyardula lupa tindake, riak anggajah goling lembahane merak kasimping, hangagem busana paes ageng gagrak ngayojokarto hadiningrat, sarta jejamang makuta ingkang jumbuh kalian pangrasuking agami suci ( nun injih agami islam )

Wus dumugi wahyanimg mangsa kala dumawahing kodrat saking penguaosing gusti kang murbeng dumadi, kawistoro ana titahing gusti kang asipat jalu tanapi wanito, ingkang jalu pun bagus Jaka Murih Basuki atmaja bp. Sumarman dene kamg pawestri pun genduk Mentari amrih lestari atmaja putri  Projo Dewanto. Kang sumedya hanetepi jejering agesang ngancik ing alam madya, sarta hangleluri budaya luhur  ing nuswantara.

Tempuking pandulu catur netra andayani daya pangaribawa tumanduk dateng risang pinanganten sarimbit. Sakala temanten kakung kumlawe astani sari hambalang gantal mring temanten putri, prastawa gati punika kang winastan gondang kasih, datan saranta pinanganten putri datan kuwawa ngampah lungiting asmara tumuli hambalang gantal mring temanten kakung prastawa gati punika kang winastan gondang kasih.

Lajeng punapa wujudipun gantal kang kinarya bebalangan pinanganten sarimbit, pranyata dumadi saking sedah kang lininting tinangsulan lawe wenang sarta kapilih suruh kang matemu rose, ingkang ngemi werdi sinandi.
Suruh yen dinulu beda lumah lawan kurebe nanging yen ginigit padha rasane, asung pralampita sanajan kang sajuga jejering priya kang sawiji jejring putri nanging yen wus manunggal cipto roso wiwah karsane tertamtu dadi jatu kramane.Tidak ada komentar:

Posting Komentar