Senin, 29 Februari 2016

Upacara kacar kucur - sungkeman

kacar kucur
Temanten Sawusnya dumugi ing sasana rinengga.
Risang pinanganten sarimbit wus dumugi damparing kanarendran, tumuli lenggah anggana raras. Ingkang juru sumbaga tumuli maringaken sindur dateng pinanganten putri, temanten kakung wus ngasta tilam lampus klasa bangka, kang isi guna karya wohing pakarti ingkang awujud wohing damen wos ketos, otek, jagung, dele, kacang ijo, sekar triwarna, sarta arta receh. Tumuli di pun sok wonten pangkoning ingkang garwa, mijiling kacar kucur winastan sri kitri dononjati.
Asung pralampita bilih sedaya guna kaya wohing pakarti ingkang kakung kedah pun paringaken dateng ingkang garwa.
Pinanganten putri hanampi kanthi bingahing manah, kanthi setiti, permati lan ngati ati, datan wonten ingkang marebel sekedhik kewala, tumuli kabundheli tali wangsul sedya ka haturakeng mring pepundenira.

Dhahar klinah/sekul punar
Paripirna nggenya nindakaen upacara kacar kucur tumuli ingkang kekalih lenggah ing dampar rinengga, ingkang juru sumbaga wung paring sasmita murih enggal nindakaken upacara dhahar klimah sekul punar.
Temanten kakung wung ngepel 3 kepel tumuli kadulangaken gegantilaning ati, raos mongkok lan marem dene ngawuningani naggenipun dahar ingkang garwa.

Dhahar asung pralampita lumebet ing sanubari dene klimah pangandikan, ateges pinaganten sarimbit samangke saged nampi pangandikan saking garwa dalah poro winasis, pinangka sanguning gesang bebrayan.

Paripurna dahar klimah tumuli kalajengaken ngunjuk toya wening, asung pralampita sedaya perkawis kang dumadi tansah kapenghalih kanthi wening penggalih dalah menbing kalbu, satemah namung manggih hayu, hayom, lan hangayemi. Atut runtut ngantos dumugi kaki laki lan nini nini.

 • Pinanganten kakung wus jumeneng sarta hangracut duwung  tumuli risang pinanganten sarimbit gya ngabiyantara mring pepundhenira, tumuli jengku konjem permanem ing pepadanira ingkang C dalah ibu. Kang datan wonten pangandikan kang kawijiling lesan gejawi hanamung.

        Rama Ibu kang luhur ing budi
        Ingkang hangukir jiwa lan raga
        Kang agung pangorbananeee  
       Paring pituduh luhur
        Rino wengi tansah hangesti
        Mrih rahayuning putra
        Lulus kang ginanyuh
        Sadaya ribet rubeda
       Linambaran kanthi sabaring panggalih
      Tuhu pantes sinembah

  Lajeng menapa werdinipun sungkem dateng rama ibu.
  Sungkem marang ibu, supados emut bilih keng ibu kang kuwawa pinangka papaning yoga broto kang dangunipun nowa (9) candra (bulan)dasa (10)ari, sarta hangleliting, hanggulowenthah awit kalaning timur dumugining akhir dewasa.
  Sungkem marang Bapa supados emut bilih kang sampun kanthi gagah perkasa, hangukir jiwo lan raga kanthi kebak raos tresna asih kang sejati, sarta mulang wuruk, sahinggo dumugining akhir dewasa saged dados putra kang sholeh dalah sholehah.
  Sarta nyuwun tambahing donga pangestu mring pepundhen supados saged mbagun bale wismo kang sakinah.
  Mbokbilih wonten adicara tumplak punjen tumuli dipun tindakaken ( upacara tumplak punjen mekaten dipun wontenaken menawi kagungan gati mantu kang pungkasan )
  Paripurnaning upacara adat, sumangga kita sami tumapak ing rantamaning titilaksita ............................
 •     Download Condro Rengganing Papaning Pahargyan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar